Поделение 85630

Спомен за БНА: Трети отряд за радиоелектронен контрол (поделение 85630) – единственият в РЕБ

 

Противодействието на чуждестранното техническо разузнаване е едно от основните направления на радиоелектронната борба. За тази цел през есента на 1970 г. беше създадено поделението с командир майор Кольо Иванов. Работеше се за подобряване на битовите условия и създаване на възможност за организиране и носене на постоянно дежурство по наблюдение на основните радио- и радиорелейни свръзки за управление на БНА, за попълване с щатни професионални радиотелеграфисти, за изучаване на специалната апаратура, за създаване на регламентиращи документи по специалната работа. В това направление работеше майсторът-телеграфист старши лейтенант Ташо Георгиев и професионалните радиотелеграфисти старшините Гоцев, Радева, Захариева, Петрова, Костов, Войнов, Костадинов, Балев, Михов, Велев, Кочанов, Динев, Бошев. Ежегодно се провеждаха състезания по радиотелеграфия, на които се приемаха по 110-120 знака в минута, а майсторите приемаха и до 140. Прецизната преценка на нашите специалисти и доброто взаимодействие със свързочните специалисти от щабовете помогна за пресичане на опитите за неправилно използване на свръзките и до подобряване на радиодисциплината, което беше главната цел на поделението.

 

 

Друга основна задача пред поделението беше разкриване и анализ на излъчванията на основни радиоелектронни средства за управление на оръжията (ЗРВ, РТВ, ИА, ремонтни бази и заводи), намаляване и пресичане на възможностите за прехват на тези излъчвания от чужди граждани. При “обследване” на обектите присъстваше специалист по тяхното използване, което беше важно условие за бързо отстраняване на констатираните слабости. В това направление работиха офицерите Марков, Лозанов, Христов, Замфиров и старшините Антов, Пашов, Терезов, Станоев, Петров.

 

 

Преди провеждане на съвещания от ръководствата на щабовете, преди въвеждане в експлоатация на ЕИМ и компютърна техника в различните звена на армията, за разкриване и отстраняване на взаимни смущения при едновременна работа на различни РЕС се извършваха измервания от групите за звуко-честотен и оптико-електронен контрол. В тях работиха офицерите Запрянов, Мотолов, Манков, Енчев и старшините Кирилов, Табаков, Христов, Иванов.

 

 

Техническото и тиловото осигуряване на поделението ръководеха офицерите Стоянов, Йорданов, Ваканов с помощници старшините Диков, Димитров, Василев, Лефтеров, Колев.

 

 

Финансовата дейност осъществяваха военните служители Белева и Матова.

 

 

Служебната документация изготвяха и съхраняваха старшина Димитров и военните служителки Николова, Стоянова, Първанова.

 

 

През годините командири на поделението бяха офицерите Ханджиев, Замфиров, Николов, Банков, а като НЩ служиха офицерите Наков, Иванов, Куцов. Всеки от тях има принос за утвърждаването му като компетентен и безпристрастен оценител на пропуските в работата на отделни РЕ средства, обекти и зали, за изготвяне и предлагане на конкретни препоръки за отстраняване на констатираните нарушения.

 

 

Преди срещата за отбелязване на 40 години от създаването на поделение 85630 (28890) уверено и гордост заявявам: “Имах възможността да участвам в създаването и утвърждаването на уникално по състав, задачи и разположение поделение за РЕБ, единственото в  БНА!”

 

 

На всички, които служиха в него преди закриването му, пожелавам здраве, бодрост, дълголетие!

 

 

С уважение и признателност,

 

полк. о.з. инж. Стефан МАРКОВ

 

{START_COUNTER}