Преди 40 години имаше поделение 85730 – единственото в РЕБ

 

През есента на 1970 година се създаде поделението за радиоелектронна борба с две основни задачи: наблюдение и анализ на магистралните КВ радиосвръзки на противника и нарушаване на тяхната работа при определени условия на военното и политическото противопоставяне.

 

За командир на поделението бе назначен офицерът Ст. Койнов, а за негови помощници офицерите Т. Георгиев и Н. Петров.

 

Изпълнението на задачите по непрекъснато наблюдение и технически анализ на основните КВ радиосвръзки се осъществяваше от професионалните радиотелеграфисти старшините А. Стаменова, Гр. Боева, Н. Илиева, Л. Станачкова, Кр. Пенев, Н. Петков, Г. Стоименов, Д. Александров и военните служители Хр. Гешкова, В. Пенева, Д. Йотова, К. Михайлова, Г. Стаменова, Н. Каракашев, Г. Петров, Р. Митева, Л. Митова и Е. Раданова.

 

Превод и анализ на приетите радиограми извършваха офицерите О. Чакъров, П. Петров, Р. Дамянов, Й. Църков, Т. Вулев и Г. Горанов в тясно взаимодействие органите за радиоразузнаване.

 

Изпълнението на задачите по създаване на смущения на основните КВ радиосвръзки се осъществяваше от дежурните смени на Контролно-коригировъчните и Предавателните центрове на Министерството на съобщенията в София, Плевен и Варна. Дежурен екип от поделението участваше в управлението на определените предаватели по честота и време на излъчване.

 

Използването на стационарните предаватели се съгласуваше от отдел РЕБ-ГЩ с началник Б. Захариев и помощници С. Михайлов, Д. Пешев, Г. Пашов и К. Иванов, с началниците на Дирекция „Радиоразпръскване” в МС инж. В. Грозданов, инж. Р. Влахова, С. Цонева.

 

Подготовката на личния състав се осъществяваше с редовни занятия по специална, техническа и общовойскова подготовка. Провеждаха се ежегодно състезания по радиотелеграфия, на които се приемаха по 110-120 знака в минута, а майсторите приемаха и до 140 знака/мин. Водеха се курсове по езикова подготовка, провеждаха се стрелби с личното оръжие.

 

За подобряване на съвместната работа по настройка и управление и управление на стационарните предаватели се провеждаха тренировки с дежурните смени от ККЦ и ПрЦ и непосредствено участие на екип от поделението.

 

Особеностите в дислокацията на групите от поделението и от ККЦ наложи по-големи изисквания към мобилизационната готовност, за което се провеждаха учебно-мобилизационни сборове с отработване на пълния комплекс от задачи на поделението.

 

През годините в поделението служеха офицерите Д. Ангелов, П. Марков, К. Киров, И. Манков. По-голямата част от военните служители получиха военни звания и така поделението беше само от кадрови личен състав. За изправността на апаратурата се грижеше радиомайсторът старшина Сл. Хараламбиев. Служебната документация се съхраняваше от военните служителки Н. Николова и Н. Лилова.

 

Сигурността на поделението беше поверена на въоръжената охрана военни служители П. Диков, Ц. Колев, А. Стаменов, П. Колов.

 

След преминаване на стационарните предаватели в частни лица и настъпилите промени в армията и държавата поделението бе разформировано и личния състав съкратен.

 

Сега, 40 години след създаването на поделение 85730, с увереност и гордост заявявам: „Това беше уникално по своя състав и задачи поделение за радиоелектронна борба”.

 

На служилите в него пожелавам здраве и дълголетие!

 

Полк. о.з. инж. Стефан Марков

 

{START_COUNTER}