Електронно разузнаване и борба при отбрана

Електронно разузнаване и борба при отбрана

 

Тъй като в батальона няма сили и средства за електронно разузнаване и борба (ЕРБ), нещата се свеждат до изпълнение на мероприятията по радиоелектронната защита (РЕЗ) и противодействие на техническите средства за разузнаване на противника (ПТСРП). Тези мероприятия следва да се изпълняват при всички видове бойна дейност.

 

Радио електронната защита включва:

 

- Защита от поразяване със самонасочващи се и управляеми оръжия;

 

- Защита от радиоелектронно подавяне (РЕП);

 

- Защита от йонизиращото действие при ядрен взрив и електромагнитните излъчвания;

 

- Осигуряване на условия за електромагнитна съвместимост.

 

Противодействие на техническите средства за разузнаване на противника се осъществява чрез следните способи:

 

- Разкриване на техническите средства за разузнаване ( ТСР ) на противника;

 

- Унищожаване на ТСР, техните носители и пунктовете за управление на разузнавателните части (ако е възможно);

 

- Дезинформация - състои се в предаване  на противника на лъжливи сведения и данни с помощта на радиоелектронни и проводни средства, пленници, умишлено "загубване" на документи и др., въз основа на които той да вземе изгодни за нас решения;

 

- Демонстративни действия - провеждат се с цел да се отвлече вниманието на противника от важни направления и райони. Това се постига чрез провеждане на преднамерена активна дейност с определени сили и средства в други райони и направления;

 

- Радиодиверсия - представлява "влизане" в радиомрежите на противника и предаване на заповеди, команди, разпореждания, донесения, сигнали и др., с които да се застави противника да извърши изгодни за нас действия;

 

- Имитацията - представлява преднамерено възпроизвеждане на демаскиращите признаци на действията на войските.

 

- Маскировка - провежда се с цел да се затрудни или изключи разузнаването на противника. Това се постига чрез организиране на скрито придвижване на войските и определяне на режима на поведение на войските и бойната техника, умело използване на естествените защитни и маскировъчни свойства на местността, метеорологичните условия, нощната тъмнина и използването на различни средства и способи за организиране на видовете маскировка (радиационна, оптическа, лазерна, инфрачервена, радиолокационна, акустична, радиомаскировка).

 

Средствата за противорадиолокационна маскировка са:

 

- Ъглови отражатели: Състоят се от неподвижно свързани взаимно перпендикулярни плоскости от проводим материал (метал). В зависимост от формата на плоскостите те биват: триъгълни, правоъгълни и кръгли. Действието на ъгловия отражател е основано на свойството на три взаимно перпендикулярни плоскости да отразяват падащите върху тях електромагнитни вълни.

 

Ъгловият отражател тип "ОМУ" е предназначен за поставяне на суша и се използва за имитиране на бойна техника, както и за скриване на колони при марш. За имитация на 1 танк са нужни 2бр. При маскиране на пътища отражателите се разставят покрай пътя на разстояние до 15м един от друг.

 

Отражателите тип "Пирамида" са предназначени за имитиране на обекти, разположени във вода (мостове, язовирни стени и др.), за маскиране или изкривяване на конфигурацията на радиолокационните ориентири. За създаване на 1кв. км. маска са необходими 600-800 отражатели.

 

Отражателите тип "Сфера" са надуваеми, изработени от метализирана тъкан. Използват се като отражателите "Пирамида";

 

- Поглъщащи покрития. Принципът им на действие се основава на превръщането на електромагнитната енергия на облъчващите радиовълни в топлинна. Такива покрития са бои, съдържащи каучук и сажди, а от подръчните материали успешно може да се използва мокро сено, трева и др.

 

Оптикоелектронната маскировка се провежда с цел скриване на обектите от оптическото, инфрачервеното и лазерното разузнаване на противника. Това се постига чрез използване на:

 

- маскировъчните свойства на местността и местните предмети;

 

- неблагоприятните метеорологични условия;

 

- топлоотражатели (изготвят се от ламарина, дъски, плат и др. които възпрепятстват топлинното излъчване по посока на противника). От страната на двигателите се боядисват в метален цвят, а от страната на противника -  в защитен, в зависимост от сезона;

 

- покрития (маскировъчни мрежи, платнища, чимове, азбестови одеала и др.);

 

- създаване на димни и аерозолни завеси;

 

- защитно оцветяване;

 

- светлинни отражатели и др.

 

Освен посочените мероприятия по РЕЗ и ПТСРП, при водене от батальона на отбранителни бойни действия следва да се обърне особено внимание и на следните дейности :

 

- При изнасянето и заемането на района за отбрана, с цел ПТСРП, на откритите в радиолокационно отношение участъци от маршрутите се разставят ъглови отражатели от инженерните подразделения. С тяхна помощ, както вече стана ясно могат да се прикриват и позиции на бойна техника, да се имитират лъжливи обекти, мостове и др.

 

- Още преди началото на бойните действия, както и в техния ход е необходимо да се разкрие разположението на елементите от системата за управление на противника и техническите му средства за разузнаване, като се използва визуално-оптическо (посредством бинокли, бусоли и др.) и радиолокационно разузнаване, с последващо огнево поразяване.

 

- С цел ПТСРП и РЕЗ до началото на бойните действия по възможност да не се използва радиосвръзка, а да се използва изградената проводна, при спазване на мерките за СУВ. Необходимо е да се извърши инженерно оборудване на района и бойната техника и да се изпълнят мероприятията по комплексна маскировка.

 

- Ако батальонът разполага с достатъчно сили и средства, съгласувано със старшия щаб могат да бъдат проведени демонстративни действия и се разставят средства за имитация в други направления.

 

- Когато в хода на бойните действия операторите на радиоектроннитте средства установят наличието на смущения, то те да преминават на запасна честота, при работа на пълна мощност и с насочени антени. В случай, че смущенията обхващат целия диапазон е наложително да се сформира нещатна група за откриване и унищожаване на еднократните предаватели за заградителни смущения, доставяни от противника.

 

- Когато батальона действа в направлението на главния удар на противника може да бъде усилен с отделение за заградителни смущения и ще му бъдат отпуснати артилерийски еднократни предаватели за смущения. Използването им ще се съгласува със старшият началник по обекти и етапи на боя. Тогава в интерес на батальона със сили и средства на старшият щаб ще се подавят най-важните радиомрежи и направления на противостоящата групировка на противника.

 

- При данни за наличие и вероятно използване на ВТО е необходимо да се изпълнят по-горе посочените мероприятия.

 

- В случай, че батальона има осигурена авиационна поддръжка, то тя ще изпълнява задачи по поразяването на най-важните пунктове за управление на общовойсковите, артилерийските и авиационните части и подразделения на противника.

 

- При създаване на условия за преминаване в настъпление да се има в предвид, че батальона може да попадне в изградените от противника зони от заградителни смущения. Тогава трябва да се изпълняват мероприятията по защита от радиосмущения.

{START_COUNTER}