Бойно осигуряване - РЕБ

 Бойно осигуряване
 
       
         Бойното осигуряване се заключава в изпълнението на мероприятията, чиято цел е да не се допусне внезапно нападение на противника, да се намали ефективността на неговите удари по нашите войски, да се създадат благоприятни условия за организирано и своевременно влизане в бой и успешното му водене.
 

Разузнаване и електронна борба

 

        I.Общи положения.

 

    Разузнаването и електронната борба се води при всякакви условия на обстановката с цел да се добият разузнавателни сведения за противника и местността, необходими за подготовката и успешното водене на боя; да се дезорганизира управлението на подразделенията на противостоящия противник; да се намали ефективността на управляемите му оръжия и да се осигури устойчиво управление на собствените подразделения.

    Основните изисквания към разузнаването и електронната борба са целеустременост, активност, оперативност, скритост непрекъснатост на разузнаването и мероприятията по противодействието на техническите средства за разузнаване на противника и по електронната защита на собствените електронни средства, достоверност на разузнаването и точност при определяне на координатите на разузнаваните обекти (цели).

    Личният състав на подразделенията, назначени в разузнаване, трябва да действат скрито, смело и находчиво, да се проявява инициатива и военна хитрост, до заповяданото време да се добие и докладва разузнавателните данни.

    Докладите за резултатите от разузнаването трябва да бъдат своевременни, достоверни и кратки.

    На командирите на подразделения, назначени в разузнаване се забранява да носят със себе си топографски карти с данните за собствените войски, и на целия личен състав – лични и служебни документи.

    Командирите от всички степени трябва да считат разузнаването, като съставна част от бойните действия, тъй като именно то осигурява необходимите основни данни за вземане на решение, планиране и водене на бойните действия. В същото време трябва да се вземат мерки за неутрализиране дейността на противниковите разузнавателни органи. Командирите трябва да знаят, че всяко неблагоприятно съотношение на силите и средствата може да се компенсира с отлично разузнаване.

    Разузнаването е съвкупност от сведения и оценки на местността, времето, дейността, възможностите и намеренията на действителния или вероятния противник.

     Командирите освен, че трябва да ръководят разузнавателната дейност, трябва да осигуряват и най-тясно взаимодействие между разузнавателните органи.
Разузнавателните данни за противника никога не могат да бъдат пълни и актуални, затова командирът трябва да бъде подготвен да действа въз основа на наличните сведения. Разработените от него планове трябва да бъдат гъвкави и да позволяват бързо и ефективно уточняване в съответствие с новопостъпилата информация.

    В разузнавателната дейност трябва ясно да се разграничават разузнавателните сведения от разузнавателните данни. Разузнавателните сведения са неоценени данни от всякакъв характер, които могат да бъдат използвани за добиване на разузнавателни данни. От своя страна разузнавателните данни се получават  чрез оценка на разузнавателните сведения.

    Голяма част oт сведенията, които по-късно могат да се превърнат в разузнавателни данни се събират в мирно време от голям брой явни и тайни източници. Разузнавателни данни в НАТО се получават главно от дискретни разузнавателни системи на страните членки по заявка от щабовете на блока. По този начин се осигурява основният справочен материал необходим за военно време. Текущите разузнавателни сведения или данни имат преходен характер, поради което те трябва да се събират по време на бойните действия, за които се отнасят.

    Командирът и неговият щаб определят задачите на разузнаването преди и по време на бойните действия.Тази дейност е известна като тактическо разузнаване. В хода на бойните действия голяма част от постъпващите по разузнавателни канали сведения са под формата на донесения от първоешелонните войскови формирования.

    В много случаи тези сведения се използват незабавно, като се предават до тези, които се нуждаят от тях и в същото време се изпращат до онези висшестоящи звена, за които биха могли да представляват интерес.

    Всички налични източници и органи включително и националните, се използват в пълен обем за събиране на необходимите разузнавателни сведения. Универсалността и гъвкавостта на съвременните методи за събиране на информация дава възможност на командирите да изучават бойното поле в дълбочина и в мащаб на времето.

    Войсковите формирования изпълняват различни задачи и затова нуждите  на командирите от разузнавателна информация за бойното поле са различни. Командирите на взводове , роти и батальони се нуждаят от точна и своевременна разузнавателна информация за встъпване в бой с противника и борба със средствата му  за огнева поддръжка и най-вече с огневите средства и средствата за стрелба с право мерене. По-голяма част от тази информация се осигурява чрез водене на пряко наблюдение на по-високо ниво /бригада, корпус/. Командирът обръща по-голямо внимание на разкриването на възможностите и замисъла за действие на противника . На това ниво командирите непосредствено ръководят и контролират средствата и органите за разузнаване.

     Основни способи за водене на войсковото разузнаване са наблюдение, подслушване, засада, поиск и нальот.

    Наблюдението на противника е непрекъсната дейност, която се организира от всички командири в подчинените им подразделения, по всяко време на годината и денонощието. То се води лично от командирите и наблюдателите от всички командно-наблюдателни пунктове, както и от наблюдатели­те на подразделенията и екипажите на бойните ма­шини.

    Нощем и при други условния на ограничена види­мост наблюдението се води с прибори за нощно виждане в пасивен режим, радиолокационни станции и средства за осветяване на местността.

    Дълбочината на водене на разузнаването чрез наблюдение зависи от характера на местността, метеорологичните условия и използваните оптичес­ки и други средства за разузнаване.

    Подслушването се използва при непосредствено съприкосновение с противника, както и от разузна­вателните органи, действащи в тила на противника. То се води по всяко време на денонощието, осо­бено нощем и в условия на ограничена видимост, със или без използване на технически средства.

    Подслушването позволява по звукови признаци да се определят местоположението на противника и характера на неговите действия. Дълбочината на разузнаването чрез подслушване зависи от характе­ра на местността, метеорологичните условия и дей­ността на противника.

    Разузнаването чрез подслушване се води от наблюдателите на подразделенията и наблюдателните  постове (пунктове), както и от специално опреде­лени разузнавачи от състава на действащите разузнавателни органи.

    Засадата се състои в предварително и скрито разполагане на разузнавателния орган или подразде­ление (група) на пътищата за движение на противника с цел внезапното му нападение и залавят: на пленници, документи, образци въоръжение, бойна техника и снаряжение.

    Разузнавателните органи, действащи на по-голя-ма дълбочина в разположението на противника, могат да устройват засади и с цел унищожаване на важни негови обекти.

    Поискът се заключава в скрит подход на подраз­делението (групата) към предварително набелязан и изучен обект на противника, внезапно нападение на същия и залавяне на пленници, документи, образци въоръжение и снаряжение.

    Обекти за поиск могат да бъдат отделни воен­нослужещи или малки противникови групи, разчети на огневи средства и бойна техника на предния край или в близката дълбочина на неговото разположение. Обикновено поискьт се организира в условия на непосредствено съприкосновение с противника.

    Нальотът е внезапно нападение срещу противника с цел да се заловят пленници, документи, об­разци. въоръжение и бойна техника или да се унищожат (извадят от строя) важни обекти на противника.

    Нальотът се провежда от органите за войсково разузнаване, действащи в разположението на противника.

    През последните години се засили зависимостта на управлението на войските от електронната апаратура и електромагнитния спектър. Затова командирите от всички степени трябва да приемат използването им, като  съставна част от бойните действия. Всеки командир, който съумее да лиши противника  от възможността да използва електронния спектър или да се възползва от това, че противника го използва, за да   получи информация за неговите действия, ще спечели важни преимущества.

    Радиоелектронната борба включва мероприятията по защита на собствените радиоелектронни средства от въздействието на противника, лишаване на противника от възможността да използва електронния спектър.

    Мероприятията по осигуряване на РЕБ са действията , предприети за откриване, прихващане, опознаване и определяне местоположението на противниковите радиоелектронни средства с цел добиване на информация за непосредствения противник и насочване на електронните удари на собствените системи. Тези действия са източник на сведения, които се използват за вземане на решения за дейности като разузнаване на целите и прегрупиране на войските и силите, а също и на сведения необходими за осъществяване на  радиоелектронното подавяне и защита.

    Радиоелектронното подавяне е съвкупност от действия предприети за сриване или намаляване на електромагнитния спектър, използван от противника, включващи радиопротиводействие и дезориентиране на радиотехническите средства на противника.

    Радиоелектронна  защита е съвкупност от действия, които се предприемат за осигуряване на ефективно използване на електромагнитния спектър от собствените войски въпреки провежданите от противника мероприятия по РЕБ. Тя бива техническа /използват се възможностите на самите електронни средства/, процедурна /активни радиосмущения, радиодисциплина и специална подготовка на операторите/ и оперативна /контрол върху електромагнитните излъчвания и определяне на местоположението на съоръженията/.

         Радиоелектронната борба се води с цел :

    - добиване на своевременна информация за противника;

    - увеличаване на бойната мощ на собствените войски, чрез сриване възможностите на противника да използват електромагнитния спектър в решаващите моменти на боя;

    - създаване на възможност за непрекъснато използване на електромагнитния спектър независимо от противодействието на противника.

    Мероприятия по РЕБ трябва ефективно да поддържат бойните действия. За целта трябва да се съгласуват на всички равнища. 

 

            ІІ. Разузнаване и РЕБ в батальон.

 

    Разузнаването и електронната борба имат за цел да се добият разузнавателни сведения за противника и местността в района на предстоящите действия; да осигурят щаба на батальона и подразделенията с разузнавателна информация, необходима за подго­товката и успешното водене на боя; да дезорганизира управлението на войските и оръжията на про­тивника; да намали  ефективността на управляеми­те му оръжия и да осигури устойчиво управление на собствените подразделения.

    Основни изисквания към разузнаване­то и електронната борба са целеустременост, активност, оперативност, скритост, съсре­доточеност и комплектност, непрекъснатост на разузнаването и мероприятията по противодейс­твието на техническите средства за разузнаване на противника и по електронната защита на соб­ствените електронни средства, достоверност на разузнаването, точност при определяне местопо­ложението (координатите) на разузнаваните обекти (цели), внезапно използване на силите и сред­ствата за елек тронно подавяне.

     Разузнаването и електронната борба в ба­тальона се водят със задачи да установят бойния състав, принадлежността, боеспособността, поло­жението и характера на действията на противника, местата за разполагане на огневите средства, междините и откритите флангове в бойния ред, харак­тера на инженерното оборудване на местността и системата от заграждения, резултатите от огне­вото поразяване, районите на разрушения, пожари и наводнения, зоните и степените за радиоактивно и химическо заразяване, възможните направления за тяхното преодоляване или обхождане, състоянието на пътищата и водоизточниците, характера на водните прегради, наличието на преправи и бродове; да разкрият и унищожат (извадят от строя) пунктовете за управление на противника и радиоелектрон­ните му средства (за свръзка, електронно разузна­ване и подавяне и радиолокационни станции); да про­ведат организационни и технически мероприятия по противодействието на техническите средства за разузнаване на противника и по електронната защи­та на собствените подразделения.

     Основа за организиране на разузнаването и електронната борба в батальона са получена­та бойна задача, решението на командира, него­вите указания, разпореждането по разузнаването и електронната борба на вишестоящия щаб, на­личните сведения за противника и местността в района на предстоящите действия, състояни­ето на разузнавателните сили и средства и тех­ните възможности.

    При организиране на разузнаването и електронната борба командирът на батальона указва зада­чите (районите, обектите, направленията) на ра­зузнаването, сроковете, силите и средствата за тяхното изпълнение; какви сили и средства да се привлекат допълнително, освен щатните, за водене на разузнаване; на кои органи лично ще постави за­дача; кои пунктове за управление и радиоелектронни средства се унищожават и подавят със средства на старшия началник, на кои участъци от маршрута с осигурена противорадиолокационна маскировка; какви мероприятия да се проведат по радио-, радиолокационната, топлинната, оптикоелектронната и земната маскировка в подразделенията (режима за работа на радио- и радиолокационните станции), кога и по какъв сигнал танковете и БМП  да включват инфрачервените прожектори и термодимовата апаратура, реда за използване на специал­ни бой, покрития и отражатели за отработените газове, кога и на кой рубеж се създават димни завеси и др.; реда за действие при нарушаване на радиосвръзката.

    Началникът на щаба на батальона определя реда за изпълнение на задачите по разузнаването и елек­тронната борба, определя мероприятията по осигу­ряване на управлението на подразделенията, организира взаимодействието между подразделенията и съседите по водене на разузнаването, указва на кои органи ще постави лично задачи.

    Помощник-началникът на щаба по разузнаването организира непосредствено разузнаването и електронната борба в батальона с цел да се получат сведения, необходими за водене на боя. След разпита пленниците и прибежчиците незабавно се отвеждат в района, указан в разпореждането по разузнаването и електронната борба.

    Заловените документи, образци въоръжение и бойна техника на противника се представят в щаба на батальона, изучават се първично и се изпращат във висшестоящия щаб, като се посочва къде, кога и при какви обстоятелства са заловени или наме­рени. Забранява се в документите да се правят всякакви надписи и бележки.

    В батальона се организира и води войсково, артилерийско, инженерно, радиационно, химическо и биологично разузнаване, както и

наблюдение на въздушния противник.

     За водене на войсково разузнаване се назначават в батальона — разузнавателни групи и дозори; подразделения (групи) за устройване на засади и провеждане на поиск; дозорни отделения (танкове); наблюдателни постове (наблюдатели); в ро­тата — разузнавателен дозор, дозорни отделе­ния (танкове) и наблюдатели; във взвода — дозорно отделение (танк) и наблюдател; в отделението — наблюдател.

    Разузнавателната група се назначава от състава на щатното разузнавателно подразделение. При необходимост към нея може да се включват артилеристи със собствени свързочни средства за коригиране на огъня и сапьори. На групата се указва ра­йон (обект) или направление за разузнаване, а в оп­ределени случаи се поставят и задачи за извършване на диверсии.

    В тила на противника разузнавателната група се изпраща на бойни разузнавателни машини или пеша, на отдалечение до 10—15 км от предния край на първоешелонните подразделения на ба­тальона.

    При поставянето на задачата на командира на разузнавателната група се указват сведенията за противника, съставът на групата и районът (обектът, направлението) за разузнаване; какви разузна­вателни данни и в какъв срок трябва да се добият, времето за начало на разузнаването и способите за действие (придвижване и разузнаване); редът за поддържане на свръзка, за докладване на резултатите от разузнаването и за действие след изпълнението на задачата; сигналите за управление, взаимодейст­вие и опознаване. При необходимост се указват ре­дът за действие при среща с противника и сведе­нията за съседните и действащите отпред разузнавателни органи.

    Задачите на групата се поставят от началника на щаба или от помощник-началника на щаба по разузнава нето, при необходимост и от командира.

    Разузнавателният дозор в състав до мотопехотен (танков) взвод се изпраща в хода на боя. Той действа пред фронта или на фланговете на батальона на разстояние, което осигурява наблюдение и поддържането му с огън. Отдалечението на дозора зависи от задачата на батальона, от действията на противника, от характера на местността и може да бъде до 5 км.

    Разузнавателният дозор изпълнява задачите си чрез наблюдение, подслушване, нальот и засада.

    При поставяне на задачата на командира на ра­зузнавателния дозор се указват сведенията за противника; съставът на дозора и направлението (обектът) за разузнаване; какви разузнавателни данни и в какъв срок трябва да се добият; времето за начало на разузнаването и способите за действие (придвижване и разузнаване); редът за поддържане на свръзка, за докладване на резултатите от разуз­наването и за действие след изпълнението на зада­чата; сигналите за управление, взаимодействие и опознаване. При необходимост се указват редът за действия при среща с противника и сведенията за съседните и действащите отпред разузнавателни органи.

    Артилерийското разузнаване в батальо­на се боди от щатните и придадените артилерийски подразделения. За водене на разузнаването се развръщат командно - наблюдателни и наблюдателни пунктове.

    Инженерното разузнаване се води със си­ли и средства, заделени от инженерно-сапьорния взвод на батальона и от придадените инженерно сапьорни подразделения.

    Радиационното и химическото разузнаване се води от отделението за радиационно и химическо разузнаване на батальона и химизираните отделения (разчети, екипажи). За водене на разуз­наването се развръща химически наблюдателен пост (химически наблюдатели).

    Наблюдението на въздушния против­ник се води от постовете за въздушно наблюдение на зенитните подразделения и от наблюдателните постове (наблюдателите).

    Информационната работа е съставна част от дейността на щаба на батальона (помощник-началника на щаба по разузнаването). Тя включва съби­ране, обработване на разузнавателна информация, ней­ното обобщаване, подготовка на данни за доклад на командира; свеждане на необходимите данни за противника до длъжностните лица в щаба и службите на батальона; разработване и представяне в по-горния щаб на отчетно-информационни документи; информи­ране на командирите на подчинените, взаимодейства­щите подразделения и съседите за противника; раз­работване на справочни документи за противника и инженерното оборудване  на местността.

    Обработването на разузнавателната информа­ция (сведения и данни) включва нейното първично изучаване, отчитане, анализиране и обобщаване (син­тезиране). Разузнавателната информация се класифицира по достоверност, важност, срочност и пъл­нота.

     В щаба на батальона разузнавателна инфор­мация постъпва от действащите разузнавателни органи, от командирите на подчинените, придадени­те, поддържащите и взаимодействащите подразде­ления, от по-горния щаб, съседите и от други из­точници.

     В по-горния щаб разузнавателната информа­ция се докладва чрез изпращане на разузнавателни донесения.

    В  разузнавателното  донесение  се указва: в първа точка - общият характер на действията на противника, неговото положение и групировка по време на съставянето на донесението; във втората и следващите точки в систематизиран вид — какво, къде, кога и от какви източници е ус­тановено (разкрито). Донесението се подписва от началника на щаба и от помощник-началника на щаба по разузнаването.

    Разузнавателните данни, по които трябва бързо да се вземе решение, се докладват незабавно на командира (началника на щаба) и в по-горния щаб. Към тях преди всичко спадат дан­ните за резки изменения в състава, групировката и характера на действията на противника, за негова­та подготовка за нанасяне на удари, особено със средства за масово поразяване, за разкрити нови средства за борба и способи за действие.

    Разузнавателните данни, които се докладват в по-горния щаб или свеждат на подчинените, поддържащите и взаимодействащите подразделения и на съседите, задължително се запис­ват в дневника за разпореждания и донесения.

{START_COUNTER}